خازن الکترونیکی چیست چه کاربردی دارد؟

خازن الکترونیکی (که در اصل به عنوان کندانسور معروف است)یک جز الکتریکی دو ترمینالی است .که برای ذخیره electrostatically انرژی در یک میدان الکتریکی بکار می‌رود. شکل خازن‌های عملی به طور گسترده‌ای متفاوت است، اما همه شامل حداقل دو رسانای الکتریکی (صفحات)جدا شده توسط یک دی‌الکتریک (عایق)می‌باشند. رسانا ها می‌توانند لایه‌های نازک فلزی، فویل آلومینیوم و دیسک‌ها و غیره باشند. دی‌الکتریک می‌تواند شیشه‌ای، سرامیک، لایه پلاستیک، هوا، کاغذ، میکا و غیره باشد. برخلاف یک مقاومت، خازن انرژی را پخش نمی‌کند. در عوض، یک خازن انرژی را به شکل یک میدان الکترواستاتیک بین صفحات خود ذخیره می‌کند.

هنگامی که یک اختلاف بالقوه بین هادی ها به وجود آید (به عنوان مثال، هنگامی که یک خازن به یک باتری متصل می‌شود)، یک میدان الکتریکی در طول دی‌الکتریک ایجاد می‌شود.باعث می‌شود بار مثبت (+ Q)روی یک صفحه جمع شود و بار منفی (- Q) روی صفحه دیگر جمع شود. اگر یک باتری به مقدار کافی به خازن متصل شده باشد، جریان نمی‌تواند از طریق خازن جاری شود. با این حال، اگر یک ولتاژ متناوب یا متناوب در مسیر خازن اعمال شود، جریان می‌تواند جاری شود.جهت مشاهده قیمت خازن های الکترونیکی از صفحه فروشگاه دیدن کنید.

محاسبه و تعریف ظرفیت خازن الکترونیکی

یک خازن الکترونیکی ایده‌آل با یک مقدار ثابت واحد برای ظرفیت خازنی آن مشخص می‌شود. ظرفیت خازنی به صورت نسبت بار الکتریکی (Q)در هر هادی به اختلاف پتانسیلی بین آن‌ها بیان می‌شود. که برابر با یک کولمب بر هر ولت (۱ C / V)است. مقادیر ظرفیت خازنی از حدود ۱ pF (۱۰ – ۱۲ F)تا حدود ۱ mf (۱۰ – ۳ F)متغیر است.(میکرو فاراد تا میلی فاراد)
ظرفیت زمانی بزرگ‌تر است که یک فاصله باریک‌تر بین رساناها و زمانی که رساناهای یک سطح بزرگ‌تر دارند وجود دارد. در عمل، دی‌الکتریک بین صفحات مقدار کمی جریان نشتی را عبور می‌دهد و همچنین دارای حد توان میدان الکتریکی است که به ولتاژ شکست معروف است. هادی و هدایت الکتریکی منجر به معرفی یک مقاومت و مقاومت نامطلوب می‌شود.
خازن ها به طور گسترده در مدارات الکترونیکی برای انسداد جریان مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرند در حالی که اجازه عبور جریان متناوب را می‌دهد. در شبکه‌های فیلتر آنالوگ، خروجی تامین برق را هموار می‌کنند. در این مدار، آن‌ها رادیو را به فرکانس‌های خاص تنظیم می‌کنند. در سیستم‌های انتقال توان الکتریکی، آن‌ها ولتاژ و جریان قدرت را تثبیت می‌کنند.

تبدیل واحد فاراد به میکرو فاراد

ظرفیت خازن الکترونیکی فاراد

ظرفیـت خـازن نسـبت بـار الکتریکـی ذخیـره شـده بـه اختـاف پتانسـیل صفحـات مـی باشـد و آن را بـا C نشـان مـی دهنـد و واحـد آن کولن تقسیم بر ولت مـی باشـد کـه بـه احتـرام مایـکل فـاراد بـه آن »فـاراد« گوینـد .بـا حـرف F نشـان مـی دهنـد .
یــک فــاراد ظرفیــت خازنــی اســت کــه هــرگاه اختــاف پتانســیل یــک ولــت بیــن صفحــات آن برقــرار شـود بـار الکتریکـی یـک کولـن در آن ذخیـره می شـود .

c=q/v

در این رابطه :
Cظرفیت خازن )F)
q بار ذخیره شده )C)
Vاختالف پتانسیل )V)

منبع :learn.adafruit.com