مقدار کد های رنگی مقاومت کربنی

کد رنگی مقاومت کربنی چگونه کار می‌کند؟ مقادیر مقاومت اغلب با کدهای رنگی نشان داده می‌شوند. عملاً تمام مقاومت‌های موجود با یک درجه قدرت تا یک وات با خط های رنگی علامت‌گذاری شده‌اند. این کد گذاری در استاندارد بین‌المللی IEC 60062 تعریف می‌شود. این استاندارد نشان‌های علامت‌گذاری برای مقاومت و خازن‌های را توصیف می‌کند. کد رنگی توسط چندین باند داده می‌شود. آن‌ها با یکدیگر مقدار مقاومت, تحمل و گاهی قابلیت اطمینان یا شکست را مشخص می‌کنند. تعداد باندها از سه‌تا شش متغیر است. به عنوان حداقل, دو باند نشان‌دهنده مقدار مقاومت و یک باند به عنوان ضرب‌کننده می‌باشند. مقادیر مقاومت استاندارد هستند, این مقادیر ارزش ترجیحی نامیده می‌شوند.خرید مقاومت کربنی . نمودار کد های رنگی مقاومت نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه مقاومت و تحمل مقاومت را تعیین می‌کند. همچنین می‌تواند برای مشخص کردن رنگ باندها در زمانی که مقادیر مشخص می‌شوند, استفاده شود. یک ماشین‌حساب خودکار می‌تواند برای پیدا کردن سریع مقادیر مقاومت مورد استفاده قرار گیرد. نکاتی برای خواندن کدهای رنگی مقاومت کربنی در بخش‌های زیر مثال‌هایی برای تعداد مختلفی از باندها داده شده‌است، اما ابتدا چند نکته برای خواندن کد رنگ داده می‌شود: شاید مسیر خواندن همیشه روشن نباشد. گاهی فضای بین خط ۳ و ۴ جهت […]